• juli

    17

    2014
  • 2189
  • 0
Corporatie Area toonbeeld van een regisserende opdrachtgever

Corporatie Area toonbeeld van een regisserende opdrachtgever

Verschenen in OnderhoudNL 17 juli 2014
Beeld: Caspar de Haan, Tekst: Tom Huizenga

Daar waar de ene corporatie krampachtig vasthoudt aan de korte ter- mijn strategie van regulier aanbesteden om zogenaamd goedkoper uit te zijn, bewijzen andere corporaties dat je met het maximaal aanspreken van de expertise van onderhoudsbedrijven nog veel beter af bent. Dat regisserend opdrachtgeverschap levert naast een echte en veel hogere kostenbesparing, ook nog eens een veel betere kwaliteit op. reden waarom corporatie area de nieuwste onderhouds- regisseur is. en niet de eerste de beste.

In 2013 fuseerden twee corporaties uit Uden en Veghel tot woningcorporatie Area. Een jaar later ging het roer qua onderhouds- strategie om. Acht onderhoudsbedrijven die van oudsher voor één van de twee fusiepart- ners werkten, waaronder ‘Dusol Vastgoed- onderhoud’ te Helmond, werden uitgedaagd om met concrete voorstellen te komen om zo goed en zo gunstig mogelijk om te gaan met het onderhoud van de huurwoningen. Ook drie nieuwe onderhoudsbedrijven, waar- onder ‘Gebroeders Van der Plas’ uit Rosmalen en ‘Caspar de Haan’ uit Eindhoven, mochten een presentatie gaan geven over de econo- misch gezien meest verantwoorde onder- houdsaanpak. In die aanpak moest een antwoord gegeven worden op de vraag hoe er qua schilderwerk twee onderhoudscycli van minimaal zeven jaar gerealiseerd konden worden. Verder moesten de bedrijven met een slim plan komen om houtrot-, asbest- sanering en het opwaarderen van energie- label C naar B op het meest gunstige en het minst kostbare moment uit te voeren.

Prijzenboek

Op voorhand maakte de corporatie al bekend dat het totale huizenbestand, te weten achtduizend huurwoningen, toe- bedeeld zou worden aan drie partijen. Na het houden van alle presentaties vielen vertrouwde onderhoudsbedrijven af, behalve ‘Dusol Vastgoedonderhoud’. ‘Gebroeders Van der Plas’ en ‘Caspar de Haan’ bleven ook als vaste partner over voor corporatie Area. Het drietal stak vervolgens samen met Area de koppen bij elkaar om de corporatie als consortium maximaal te gaan ontzorgen. Men speelde onderling open kaart en besloot om een eenduidige werk- wijze aan de dag te gaan leggen. Zo is er een prijzenboek samengesteld, een eenduidig communicatieplan opgesteld en de borging van kwaliteit vastgelegd. Dat alles is ver- woord in een samenwerkingsovereenkomst.

Eén systeem

De drie vastgoedonderhoudsbedrijven gaan er ook één systeem op nahouden om Area volledig inzicht te geven in wat, waar en wanneer aan de huurwoningen wordt uitgevoerd. Ze gebruiken namelijk alle drie het systeem RGVO+. Via dat systeem kan ook gemakkelijk aan de corporatie worden voorgerekend en uitgelegd welk scenario per serie huurwoningen economisch gezien het meest rendabel is. Zo rolt er zowel het goedkoopste als het beste onderhouds- scenario uit. De bedrijven zorgen zelf voor de inspectie van het uitgevoerde werk en voeren de gegevens in. Via RGVO+, dat qua opzet eenvoudig en overzichtelijk is, kan de corporatie dan ook makkelijk nagaan of de vooraf vastgelegde prestatieafspraken daadwerkelijk worden nagekomen. Area zal dat alleen nog maar steekproefsgewijs in de praktijk gaan toetsen bij de huurwoningen in de drie rayons. Verder verzorgt het consortium alle mogelijke onderhouds- klachten.

Volledig inzicht

Qua huurderscommunicatie heeft woning- corporatie Area alles uit handen gegeven: van de eerste brief over onderhoud tot aan de laatste onderhoudsklacht. Daarnaast heeft de corporatie uit Uden volledig inzicht gegeven in de eigen boeken: van het onderhoudsbudget per complex tot aan de registratie van klachten en uitgevoerd onderhoudswerk per huurwoning. Een bijzonder gegeven is ook dat woning- corporatie Area het helemaal aan de vastgoedonderhoudsbedrijven heeft overgelaten hoe er het beste met hen als opdracht- gever kan worden samengewerkt. Het was letterlijk van ‘zeg maar hoe we gaan samen- werken’. In onderling overleg met de corporatie kwam regisserend opdrachtgever- schap pur sang tot stand. En nu? De drie vastgoedonderhoudsbedrijven zijn al volop in de uitvoering bezig met de eerste huur- woningen. Ieder bedrijf heeft een eigen projectleider bij Area aan wie ze de voortgang terugkoppelen.

Financiële voordelen

De winst van deze regisserende aanpak van Area staat nog niet vast. Maar het is nu al duidelijk dat de reguliere onderhoudscycli van zes jaar opschuiven naar minimaal zeven jaar. Dat levert direct al een besparing tot 20 procent op. De gezamenlijke inkoop door de drie vastgoedonderhoudsbedrijven van materiaal, zoals verf, glas en isolatiemateriaal, gaat ook nog financiële voordelen opleveren. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het verdwijnen van de administratieve rompslomp van regulier aanbesteden en de kosten die daarmee gepaard gaan. En het feit dat woningcorporatie Area veel minder mensen op de loonlijst heeft staan om een compleet uitgewerkt bestek te gaan schrijven, er geen opzichters meer nodig zijn, er veel minder inspecties meer uitgevoerd hoeven te worden én de volledige bewoners- communicatie vervalt. Dat alles is voortaan geheel toevertrouwd aan het consortium van de drie vastgoedonderhoudsbedrijven.

Bekijk het artikel zoals verschenen in OnderhoudNL op 27 juli 2014 >>

© Copyright 2024 - Dusol Vastgoedonderhoud b.v.